Zoek
Sluit dit zoekvak.

E-chopper verhuur alblasserwaard
Algemene huurvoorwaarden

E-chopper verhuur Alblasserwaard Algemene huurvoorwaarden. We proberen alles zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te omschrijven. we behandelen hier de volgende punten in onze algemene huurvoorwaarden:

Artikel 1.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Ontvangst

De huurder verklaart de E-chopper in goede staat te hebben ontvangen. Bij het ontvangen van de E-chopper krijgt u fysieke of een digitale instructie over de werking van de E-chopper. De huurder wordt geacht de E-chopper in dezelfde staat terug te brengen als bij ontvangst.

Artikel 2.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Bevoegdheid

Huurder van de E-chopper dient een minimale leeftijd te hebben van 16 jaar en dient zich VERPLICHT te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. De E-chopper ‘Regular’ is geschikt voor 1 persoon.

Artikel 3.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Gebruik

Huurder en alle medehuurders dienen zich gedurende de huurperiode te allen tijde te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels. Het is niet toegestaan: – De scooter te besturen onder invloed van drugs of alcohol boven het wettelijk toegestane promillage. – Om met meer dan 2 volwassen personen plaats te nemen op de E-chopper. – Om wedstrijden te houden in welke vorm dan ook. – De scooter aan derden in bruikleen of onderverhuur af te staan. – Harder te rijden dan wettelijk is toegestaan. – Verkeersregels te overtreden.

Artikel 4.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Betaling en borg

Betaling van de huur en de borg van de E-chopper(s) vindt plaats conform de geldende tarieven, vóór ingebruikneming van de E-chopper. De borg dient per contant of pin betaling te worden voldoen. Indien één persoon voor een groep tekent, verklaart deze dat de borg aangewend kan worden voor schades ontstaan aan alle scooters die voor deze groep ingezet zijn, en dat deze de groep hiervan op de hoogte heeft gesteld. De borg bestaat uit een bedrag van € 25,- per E-chopper met een maximaal bedrag van € 150,- per reservering. Bij terug bezorging van de E-choppers wordt de borg na controle door de verhuurder terugbetaald doormiddel van contant of pin betaling. Mits er geen schade of andere gebreken worden geconstateerd door verhuurder

Artikel 5.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Aansprakelijkheid

De huur is voor eigen risico van de huurder en zijn eventuele medehuurders. De verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel door de huurder toegebracht aan zichzelf of aan derden. Verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende kosten/boetes zijn voor rekening van de huurder en geven de verhuurder het recht om de bekeuring op de huurder te verhalen. Indien zich technische problemen voordoen tijdens de rit wordt de huurder geacht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de verhuurder. De verhuurder zal, indien beschikbaar, een vervangende E-chopper(s) bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode terugbetalen aan de huurder voor deze ene E-chopper. Bij service op locatie (waarbij huurder aansprakelijk is) rekent verhuurder een starttarief van € 30,00 per E-chopper. Bij vroegtijdig terugbrengen van het gehuurde zal géén restitutie plaatsvinden. Bij een tijdsoverschrijding van de gehuurde artikelen zal er een nieuw dagdeel in rekening worden gebracht.

Artikel 6.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Verzekering

Verzekering De huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of verlies van gehuurde E-chopper(s) en/of artikelen, tegen dagwaarden welke door de verhuurder zullen worden vastgesteld. Bij een ongeval dient de verhuurder zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd en huurder dient door de politie proces-verbaal te laten opmaken.

Ga er op uit met onze

superstille, comfortabele, energieneutrale

E-choppers

Reserveer ze hier

E-chopper verhuur Alblasserwaard Algemene huurvoorwaarden.

Artikel 7.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Diefstal

Bij diefstal, verduistering en/of het niet terugbezorgen van de E-chopper(s), wordt onverwijld aangifte gedaan bij de politie. Tevens wordt, naast de verschuldigde huurprijs, aan de huurder de dagwaarde van de E-chopper(s) door de verhuurder vastgesteld en in rekening gebracht.

Artikel 8.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Schade, Eigen Risico en Verzekering

Huurder heeft keuze uit 2 pakketten; Standaard of Premium Standaard € 0,00 per E-chopper: • Eigen risico tot € 750,00 per E-Chopper bij schade, per gebeurtenis • De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurperiode aan de E-choppers of toebehoren zijn toegebracht en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht is geschied. Inname en / of borgteruggave ontslaan de huurder niet van zijn verplichting tot schadeloosstelling door ontstane schade tijdens zijn of haar huurperiode. Premium € 5,00 per E-chopper: • Eigen risico € 0,00 per E-Chopper bij materiele schade, per gebeurtenis • De huurder is niet meer aansprakelijk voor materiele schade van de E-chopper en overige voertuigen. • Letstel schade aan u en / of aan derden wordt wel op de verzekering van de huurder verhaalt.

Artikel 9.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Huurafstand

De maximale afstand van de E-chopper is 60 km. De huurder wordt geacht zich hieraan te houden. Indien de accu leeg raakt door het overschrijden van de maximale afstand, worden er ophaalkosten in rekening gebracht.

Artikel 10.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Gebruik en misbruik

De huurder zal als een goede beheerder met de hem/haar verhuurde E-chopper omgaan en deze te gebruiken waarvoor ze bestemd zijn. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder terug betaling.

Artikel 11.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Huurovereenkomst

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst en zonder opgave van redenen te ontbinden, indien naar zijn oordeel de E-choppers door de huurder op onzorgvuldige wijze wordt gebruikt of het vermoeden bestaat dat dit zal gaan gebeuren. Er zal geen verhuur plaatsvinden indien er geen geldig identificatiemiddel aangetoond kan worden. Deze huurovereenkomst zal 2 maanden na ontbinding vernietigd worden om uw gegevens en privacy te waarborgen.

Artikel 12.

E-chopper verhuur alblasserwaard - Annuleren

U heeft het recht om tot maximaal 48 uur van te voren de reservering kostenloos te annuleren. Indien u de reservering na de 48 uur verstreken zijn wilt annuleren zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen. • Indien uw groep uit meer dan 6 personen bestaat, heeft u het recht om tot maximaal 5 dagen van te voren uw reservering kostenloos te annuleren. Indien u de reservering na de 5 dagen verstreken zijn wilt annuleren zullen wij hiervoor kosten in rekening brengen.

E-chopper verhuur Alblasserwaard Algemene huurvoorwaarden.